Abraxas

Aion

Apollo-Dionysos

Ardhanarisvara

Avalokitesvara

Baphomet

Ganesha

Hari-Hara

Hermaphroditos

The Horned God(dess)

HoruSet

Iopater

Karttikeya

Krishna-Radha

Luxifer(a)

Melek Taus

Mercurius

N’Aton

NephthySet

Phanes

Rebis

SamaeLilith

Satan(a)

Saturanus

SoLuna

Yab-Yum

Yahoshuah-Maria

Yahovah-Shakhina

Zurvan